PDF versie downloaden

Disclaimer De Schoolwebwinkel B.V.

Dit is de disclaimer van De Schoolwebwinkel B.V. hierna te noemen SWW.

Deze disclaimer heeft betrekking op de inhoud, content en informatie, zowel in beeld als in tekst van alle producten van SWW, waaronder de educatieve producten, de verschillende website(s) alsmede overige digitale producten en diensten, die op andere wijze c.q. via andere kanalen (bijvoorbeeld via App(s), worden geproduceerd, uitgegeven c.q. gedistribueerd;

Disclaimer

De disclaimer heeft specifiek betrekking op de hierboven omschreven producten via de verschillende kanalen, die daarvoor worden gehanteerd op enig moment.

1. SWW besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar producten (waaronder website(s) etc.).

2. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. SWW is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet c.q. digitale kanalen, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door ons via de genoemde producten of anderszins langs elektronische weg.

3. Tevens aanvaardt SWW geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens SWW via deze producten.

4. SWW aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van website(s) c.q. digitale producten van derden, waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

5. Indien informatie, die op de digitale producten is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de digitale versie bepalend zijn.

6. SWW garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

7. De eigendomsrechten c.q. exclusieve gebruikrechten op de inhoud en lay-out, zowel tekstueel als ter zake visuele uitingen en vormgeving van genoemde producten berusten uitsluitend bij SWW. Geheel of gedeeltelijke overname c.q. verveelvoudiging c.q. nieuwe openbaarmaking daarvan is niet toegestaan, behoudens uitdrukkelijk anders gemaakte schriftelijke afspraken met SWW (zie ook copyrightverklaring).

8. Deze voorwaarden kunnen door SWW worden gewijzigd. Ingeval sprake is van een wijziging, zal SWW via de haar ter beschikking staande kanalen zulks kenbaar maken.

Vragen/opmerkingen?

Heeft u vragen over deze disclaimer? Neem dan contact op met SWW: De Schoolwebwinkel B.V., Huiskesdijk 2, 7274 DW Geesteren gld – info@deschoolwebwinkel.nl