PDF versie downloaden

Privacyverklaring De Schoolwebwinkel B.V.

Inleiding

Dit is de privacyverklaring van De Schoolwebwinkel, hierna te noemen SWW.
De dienstverlening van SWW bestaat uit uiteenlopende educatieve producten met bijbehorende dienstverlening en digitale uitgaven en producten/diensten via daartoe op enig moment beschikbare kanalen (waaronder in het bijzonder websites en app’s).

SWW is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. De gegevensverwerking is door SWW aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag.

In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens, die wij verkrijgen van onze relaties.

Algemeen beleid

SWW acht een zorgvuldige omgang met de gegevens van relaties van groot belang. Onder relaties verstaan wij: educatieve instellingen, klanten van de webshops en bezoekers en gebruikers van onze digitale producten en diensten (zoals websites en app’s) en overige relaties, waarvan wij tot personen herleidbare informatie verzamelen. Eventueel verkregen persoonlijke gegevens van relaties worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd, waarbij wij ons conformeren aan de voorwaarden die de wet en regelgeving stelt.

Vastleggen en verwerken van gegevens

In het kader van onze dienstverlening aan relaties worden persoonsgegevens vastgelegd. Teneinde de dienstverlening uit te kunnen voeren wordt u verzocht gegevens te verstrekken die wij nodig hebben om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren en eventueel uw registratie te kunnen beheren.

In het kader van het beheer van geregistreerde (persoons)gegevens kunnen wij – ten behoeve van het optimale en actuele gebruik daarvan – uw gegevens tijdelijk ter beschikking stellen aan zorgvuldig geselecteerde databewerkers met het oog op het valideren en/of corrigeren van betreffende gegevens op enig moment. In dat geval dragen wij zorg dat de reguliere verplichtingen krachtens de Wet Bescherming Persoonsgegevens gewaarborgd worden.

Wij maken van uw (persoons)gegevens primair gebruik ten behoeve van c.q. in het kader van de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst c.q. van u verkregen opdracht. Daarnaast worden uw gegevens door ons verwerkt om u te informeren over interessante aanbiedingen van producten en/of diensten van ons.

Indien u geen prijs stelt op extra informatie – naast de communicatie die nodig is voor uitvoering van een overeenkomst c.q. registratie – kunt u zich daarvoor afmelden (zie hieronder: “beperking c.q. blokkering van communicatie”).

Beveiliging gegevens

SWW maakt gebruik van professionele veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de geregistreerde gegevens bij ons van relaties.

Beperking c.q. blokkering van communicatie

Indien u geen prijs stelt op extra communicatie c.q. informatie – naast de communicatie die nodig is voor de uitvoering van reguliere informatie c.q. de uitvoering van een overeenkomst – kunt u een schriftelijke danwel digitale brief onder vermelding van “blokkering” sturen naar SWW: De Schoolwebwinkel B.V., Huiskesdijk 2, 7274 DW Geesteren gld – info@deschoolwebwinkel.nl

Cookies; cookiebeleid

Wij maken gebruik van cookies, die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Cookies worden gebruikt in het bestelproces om informatie over uw bestellingen en verzoeken om dienstverlening op te slaan. Ook wordt daarin informatie opgeslagen als de instellingen van uw pc en de door u aangegeven voorkeuren, om een volgend bezoek aan onze website te vergemakkelijken.

Deze informatie bevat geen NAW-gegevens of andere persoonlijke gegeven als verstrekte creditcardgegevens. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of dat u geen toegang heeft tot onderdelen van onze website.

Voor de recente ontwikkelingen met betrekking tot cookiewetgeving en ons cookiebeleid, verwijzen wij naar de informatie op onze digitale formats (waaronder websites en app’s).

E-mailcommunicatie; afmeldoptie

Wij versturen regelmatig e-mails en/of e-mailnieuwsbrieven gericht op onze relaties, waarvoor geïnteresseerde relaties zich kunnen aanmelden via onze websites c.q. andere digitale producten en tevens af kunnen melden via een link onderaan de e-mailnieuwsbrief c.q. digitale communicatie. De e-mailnieuwsbrief c.q mailcommunicatie ontvangt u alleen wanneer u daarvoor voorafgaand toestemming heeft gegeven.

De aldus verkregen e-mailadressen worden opgenomen in onze database en enkel gebruikt op de wijze en in de mate waarvoor u expliciet toestemming hebt gegeven aan ons.

Uitgezonderd van door u verzochte blokkering op het gebruik van uw e-mailadres is het gebruik door ons ten behoeve van zogenaamde transactionele of service e-mailberichten ter uitvoering van met u gesloten overeenkomsten c.q. van u verkregen opdrachten.

Links naar andere websites

Op onze website treft u mogelijk een aantal links aan naar andere websites Door betreffende links te activeren betreedt u de website van een derde partij (die geen onderdeel uitmaakt van SWW). Op het gebruik van dergelijke websites van derden is dit privacystatement niet van toepassing. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacystatement, in dien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan door ons worden gewijzigd. Check daarom regelmatig het privacystatement voor een update van ons privacybeleid. Indien sprake is van een wijziging, zullen wij dat zo goed mogelijk kenbaar maken via onze communicatie met u.

Vragen

Voor vragen over de inhoud van dit privacystatement kunt u contact opnemen met SWW : De Schoolwebwinkel B.V., Huiskesdijk 2, 7274 DW Geesteren gld – info@deschoolwebwinkel.nl